back-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

back-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm back-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của back-off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • back-off

    * kỹ thuật

    sự hớt lưng

    toán & tin:

    sự chờ để truyền