art supplies nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

art supplies nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm art supplies giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của art supplies.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • art supplies

    * kinh tế

    vật dụng nghệ thuật