art of interior decoration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

art of interior decoration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm art of interior decoration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của art of interior decoration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • art of interior decoration

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nghệ thuật trang trí nội thất