art movement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

art movement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm art movement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của art movement.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • art movement

    Similar:

    artistic movement: a group of artists who agree on general principles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).