arc lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arc lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arc lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arc lamp.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arc lamp

    a lamp that produces light when electric current flows across the gap between two electrodes

    Synonyms: arc light

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).