arcade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcade.

Từ điển Anh Việt

 • arcade

  /ɑ:'keid/

  * danh từ

  đường có mái vòm

  (kiến trúc) dãy cuốn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arcade

  * kinh tế

  dãy mái vòm

  * kỹ thuật

  cửa cuốn

  xây dựng:

  chuỗi cuốn

  cửa vòm cuốn

  dãy cuốn

  đường có mái vòm

  hành lang cuốn

  hành lang/đường dưới mái vòm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arcade

  a covered passageway with shops and stalls on either side

  a structure composed of a series of arches supported by columns

  Synonyms: colonnade