arcing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcing.

Từ điển Anh Việt

 • arcing

  (Tech) đánh lửa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arcing

  * kỹ thuật

  sự phóng hồ quang

  ô tô:

  sơn không đều

  cơ khí & công trình:

  sự tạo hồ quang