arcing lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcing lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcing lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcing lamp.

Từ điển Anh Việt

  • arcing lamp

    (Tech) đèn đánh lửa