arcing time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcing time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcing time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcing time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arcing time

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    thời gian hồ quang