arcing horn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcing horn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcing horn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcing horn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arcing horn

    * kỹ thuật

    sừng phóng điện