arc-eye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arc-eye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arc-eye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arc-eye.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arc-eye

    * kỹ thuật

    y học:

    cung mắt