arco nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arco nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arco giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arco.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arco

    (of instruments in the violin family) to be played with the bow

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).