api nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

api nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm api giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của api.

Từ điển Anh Việt

  • api

    (vt của Application Programming Interface)giao diện chương trình ứng dụng