apical bronchus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apical bronchus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apical bronchus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apical bronchus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apical bronchus

    * kỹ thuật

    y học:

    phế quản đỉnh phổi