apicalabscess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apicalabscess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apicalabscess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apicalabscess.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apicalabscess

    * kỹ thuật

    y học:

    áp xe đỉnh