apical wood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apical wood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apical wood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apical wood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apical wood

    * kỹ thuật

    gỗ ngọn