apically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apically.

Từ điển Anh Việt

  • apically

    xem apical