apical area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apical area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apical area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apical area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apical area

    * kỹ thuật

    y học:

    vùng đinh răng