apical abscess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apical abscess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apical abscess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apical abscess.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apical abscess

    * kỹ thuật

    y học:

    áp xe cuống răng

    áp xe đinh