apical placentation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apical placentation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apical placentation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apical placentation.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apical placentation

    where one or few ovules develop at the top of a simple or compound ovary

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).