apical angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apical angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apical angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apical angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apical angle

    * kỹ thuật

    góc ở đỉnh