apical dental ligament nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apical dental ligament nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apical dental ligament giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apical dental ligament.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apical dental ligament

    * kỹ thuật

    y học:

    dây chằng đỉnh mõm răng