apical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apical.

Từ điển Anh Việt

 • apical

  /'æpikəl/

  * tính từ

  (thuộc) đỉnh, (thuộc) ngọn

  điểm apec

  đặt ở ngọn, đặt ở đỉnh

 • apical

  (thuộc) đỉnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • apical

  * kỹ thuật

  đỉnh

  y học:

  đỉnh sụn phễu

  xây dựng:

  ở đỉnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apical

  situated at an apex