apical fiber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apical fiber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apical fiber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apical fiber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apical fiber

    * kỹ thuật

    y học:

    sợi đỉnh (răng)