apical infection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apical infection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apical infection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apical infection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apical infection

    * kỹ thuật

    y học:

    nhiễm khuẩn cuống răng