apiarian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apiarian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apiarian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apiarian.

Từ điển Anh Việt

  • apiarian

    /,eipi'eəriən/

    * tính từ

    (thuộc) nghề nuôi ong

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apiarian

    relating to bees or beekeeping