apishly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apishly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apishly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apishly.

Từ điển Anh Việt

  • apishly

    xem apish