apidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apidae

    honeybees; carpenter bees; bumblebees

    Synonyms: family Apidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).