apiology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apiology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apiology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apiology.

Từ điển Anh Việt

  • apiology

    /,eipi'ɔlədʤi/

    * danh từ

    khoa nghiên cứu về ong