apisination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apisination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apisination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apisination.

Từ điển Anh Việt

  • apisination

    * danh từ

    sự nhiễm độc nọc ong