alphanumeric display nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric display nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric display giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric display.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric display

    (Tech) hiển thị bằng chữ-số

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alphanumeric display

    Similar:

    digital display: a display that gives the information in the form of characters (numbers or letters)