alphanumeric item nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric item nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric item giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric item.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric item

    (Tech) điều khoản chữ-số