alphanumeric display device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric display device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric display device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric display device.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric display device

    (Tech) thiết bị hiển thị bằng chữ-số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alphanumeric display device

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thiết bị hiển thị chữ-số