alphanumeric pager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric pager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric pager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric pager.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alphanumeric pager

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy nhắn tin chữ-số