alphanumeric code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric code.

Từ điển Anh Việt

 • alphanumeric code

  (Tech) mã chữ-số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alphanumeric code

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  mã chữ cái số

  mã chữ số

  mã chữ-số

  mã ký tự chữ số

  mã ký tự số

  mã số ký tự

  xây dựng:

  mã chữ và số

  mã chữ-chữ số