alphanumeric reader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric reader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric reader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric reader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alphanumeric reader

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đầu đọc chữ số