alphanumeric sort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric sort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric sort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric sort.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric sort

    (Tech) xếp thứ tự chữ-số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alphanumeric sort

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự sắp xếp theo chữ-số