alphanumeric data code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric data code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric data code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric data code.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric data code

    (Tech) mã dữ kiện chữ-số