alphanumeric keypad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric keypad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric keypad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric keypad.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alphanumeric keypad

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vùng phím chữ số