alphanumeric notation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric notation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric notation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric notation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alphanumeric notation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ký hiệu chữ và số