alphanumeric optical reader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric optical reader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric optical reader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric optical reader.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric optical reader

    (Tech) bộ đọc chữ-số bằng quang