alphanumeric literal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric literal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric literal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric literal.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric literal

    (Tech) thuộc văn tự chữ-số