alphanumeric printer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric printer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric printer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric printer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alphanumeric printer

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    máy in số chữ