alphanumeric information nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric information nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric information giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric information.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric information

    (Tech) thông tin chữ-số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alphanumeric information

    * kỹ thuật

    thông tin chữ số