alphanumeric string nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric string nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric string giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric string.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric string

    (Tech) chuỗi chữ-số