alphanumeric display terminal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric display terminal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric display terminal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric display terminal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alphanumeric display terminal

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đầu cuối hiển thị chữ-số

    màn hình chữ-số