alphanumeric accounting machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric accounting machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric accounting machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric accounting machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alphanumeric accounting machine

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy kế toán chữ số