alphanumeric type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric type.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric type

    (Tech) loại chữ-số