alphanumeric indicator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric indicator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric indicator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric indicator.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric indicator

    (Tech) bộ chỉ báo chữ-số