alphanumeric data item nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric data item nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric data item giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric data item.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric data item

    (Tech) điều khoản dữ kiện chữ-số